นายสุดใจ ดวงสว่าง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2536 - 2540
 
       
 
นายโกศล ศรีขวัญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2540 – 2541
 
       
 
นายสุธี เข็มทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2541 – 2543
     
       
 
นายสมหมาย สว่างศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2543 – 2551
     
       
 
นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2552 – 2553
     
       
 
นายจำลอง กล่อมอยู่
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2554 – 2554
     
       
 
นายโสภา มะเครือสี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2555 – 2556
     
       
 
นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2556 – 2559
     
       
 
นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน