คณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
                 
               
นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
                 
 
นายจักรพันธ์ ภู่สิงห์ นายสมพงษ์ แซ่บ่าง   นายอภัย งามแสง นายอภัย งามแสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
                 
Prachinburi Polytechnic College.