[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 15 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ภาพกิจกรรม
M112_resize.jpg
 
M111_resize.jpg
 
กิจกรรมในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาจังหวัด
ความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ประวัติความเป็นมา  
 

ประวัติ ของสถานศึกษา
 
          วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายขยายการศึกษา  ด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ตามแผนพัฒนาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)                            โดยได้มอบให้กรมอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัย      การอาชีพขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเป้าหมาย           ของการจัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่าง
          วันที่ 5 กรกฎาคม 2533 กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ได้ประสานงานกับจังหวัดปราจีนบุรี ในการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  พิจารณาใช้ที่ดินบางส่วนของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ด้านที่ติดกับศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี     (หลังเก่า) เป็นสถานที่ก่อสร้าง โดยมี นางนงเยาว์ แก้วกังวาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย          เทคนิคปราจีนบุรี  เป็นผู้ประสานงานกับจังหวัดปราจีนบุรี  กรมอาชีวศึกษาพิจารณาแล้ว               ให้ความเห็นชอบ  ต่อมาเมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2534  จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ก่อสร้างหอพระประจำจังหวัด  โดยได้จัดหาที่ดินทดแทนให้ใหม่ในบริเวณด้านตะวันออกของสนามกีฬาจังหวัด ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน ปจ.221  เนื้อที่เดิม 19-2-67 ไร่         ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขณะนั้นนายเกษม  หน่ายคอน  เป็นศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  กรมอาชีวศึกษาพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  จึงแต่งตั้ง           นายสุดใจ  ดวงสว่าง เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้ง  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
          ต่อมาภายหลัง จากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวกับราชพัสดุจังหวัดปราจีนบุรี                 พบว่า ตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 ได้กำหนดให้ที่ดินบริเวณนั้น  เป็นพื้นที่สีเขียวอ่อน  ประเภทที่โล่งแจ้ง เพื่อนันทนาการและรักษาสภาพแวดล้อม  ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ใช้ก่อสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักผังเมือง                     เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2535 กรมอาชีวศึกษา จึงได้ยื่นหนังสือขอให้สำนักผังเมืองทบทวน           มติคณะกรรมการผังเมืองใหม่
          วันที่ 6 กันยายน 2535  ในการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 2 ก็ยังคงยืนยันมติเดิม     พร้อมทั้งเสนอให้กรมอาชีวศึกษาใช้ที่ดินพื้นที่แปลงเดียวกัน ที่อยู่ทางทิศเหนือของที่ดินแปลงเดิม            ซึ่งผังเมืองกำหนดพื้นที่ไว้เป็นสีเขียวมะกอกประเภทสถาบันการศึกษา เพื่อสับเปลี่ยนกับที่ดินดังกล่าว      ในที่สุดกรมพลศึกษาได้เห็นชอบสับเปลี่ยนให้กรมอาชีวศึกษาใช้พื้นที่ด้านเหนือของแปลง ปจ.221          เนื้อที่ 13-0-70 ไร่
          เมื่อทุกอย่างพร้อม วันที่ 16 มิถุนายน 2536  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  โดยตั้งอยู่เลขที่ 306/1 ถนนราษฎรดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง              จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีนายสุดใจ  ดวงสว่าง  เป็นผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายสมหมาย  สว่างศรี    และนายโชติปรีชา  แก้วกังวาล  เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ     ปี 2536 จำนวน 35,052,200.- บาท  มีอาคารต่างๆ รวม 5 รายการ ดังต่อไปนี้

1.       อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (3419)   จำนวน            2        หลัง
2.       อาคารสำนักงานหอประชุม  (35640)       จำนวน            1        หลัง
3.       บ้านพักอาศัย 7 – 8  (35410)                จำนวน           1        หลัง
4.       บ้านพักครู  6  หน่วย   (3003)                จำนวน           3        หลัง
5.       บ้านพักภารโรง  2 หน่วย  (36001)          จำนวน           3        หลัง